Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client15/web27/web/inc/header-inc.php on line 40
Оцінка технічного стану та сроків безпечної експлуатації обладнання підвищеної небезпеки, експертне обстеження, технічний огляд, відновлення паспортів
Оцінка технічного стану

Оцінка технічного стану та сроків безпечної експлуатації обладнання підвищеної небезпеки, експертне обстеження, технічний огляд, відновлення паспортів

Як з нами працювати

Лист-Заявка
Завантажити файл з листом-заявкою на виконання робіт і заповніть його та відправте листа нам
Розрахунок вартості
Ми розрахуємо вартість робіт
Укладання договору
Ми укладемо з вами договір про виконання послуг
Надання доступу до обладнання та наявніть технічної документації
Виконання робіт експертним центром
Експертний висновок
 

Згідно з Наказом Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.09.2006 р. № 152 ДП «Східний ЕТЦ» є уповноваженою організацією для здійснення функцій щодо проведення первинного технічного огляду устаткування підвищеної небезпеки перед введенням його в експлуатацію; проведення позачергового технічного огляду, у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру; ведення обліку даних про технічний стан устаткування.

ДП «Східний ЕТЦ» виконує роботи підвищеної небезпеки, згідно з Дозволом Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від 16.06.2015 р. № 456.15.30-74.30.0 за наступним переліком:

 1. Роботи у замкненому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах).
 2. Роботи на висоті, в тому числі з підйомними і підвісними колисками, з механічними підіймачами та автомеханічними драбинами.
 3. Огляд, випробування та експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та їх елементів, експертиза х охорони праці та промислової безпеки:
  • обладнання основних виробництв хімічної, нафтохімічної, нафтогазодобувної та нафтогазопереробної промисловості;
  • обладнання та лінійні частини газопроводів систем газопостачання природним і зрідженим газом, споруди на них та газокористувальне обладнання;
  • обладнання призначене для застосування у вибухонебезпечному середовищі;
  • парові і водогрійні котли, в тому числі содорегенераційні та ті, що працюють з високотемпературними органічними теплоносіями;
  • посудини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа;
  • трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском нари понад 0,07 МПа і температурою води вище 115 °С;
  • підіймальні споруди;
  • електроустановки та електрообладнання;
  • атракціони стаціонарні і пересувні;
  • технологічні транспортні засоби;
  • обладнання, в якому використовуються небезпечні речовини.

 

Проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки ДП «Східний ЕТЦ» проводить відповідно до Порядку затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687.

Технічний огляд

Технічний огляд – комплекс робіт з контролю технічного стану, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких встановлено організаційно-методичними документами, та випробування устаткування (повний технічний огляд) або тільки з огляду (частковий технічний огляд), що проводяться у строк, у випадках та в обсязі, визначених нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами

Технічний огляд проводиться з метою визначення якості виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції і модернізації, умов та строку подальшої безпечної експлуатації устаткування, оцінки технічного стану складових частин, деталей або їх елементів, перевірки їх на відповідність технічним вимогам тощо.

ДП «Східний ЕТЦ», за заявою замовника, має право проводити первинний, періодичний (черговий) і позачерговий технічний огляд.

Первинному технічному огляду підлягає устаткування перед введенням в експлуатацію.

Періодичний (черговий) і позачерговий технічний огляд проводиться у строки, що встановлені нормативно-правовими актами з охорони праці та експлуатаційними документами виробника.

 • Позачерговий технічний огляд устаткування проводиться у разі:
 • введення його в експлуатацію після ремонту, реконструкції або модернізації;
 • перерви в експлуатації більш як на 12 місяців;
 • демонтажу та встановлення на новому місці;
 • закінчення граничного строку експлуатації (із застосуванням видів робіт, що не використовувалися під час експертного обстеження);
 • експлуатаційної чи деградаційної відмови, виявлення зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів;
 • аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру.

В інших випадках позачерговий технічний огляд устаткування проводиться відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці або за ініціативою роботодавця.

Первинний та позачерговий технічний огляд, у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, має право проводити тільки уповноважена організація, якою є ДП «Східний ЕТЦ».

Спеціалізовані організації можуть проводити технічний огляд устаткування, крім первинного та позачергового, у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру.

 1. ДП «Східний ЕТЦ» проводить технічний огляд устаткування у кілька етапів:
 2. Вивчення експлуатаційних, конструкторських (проектних) і ремонтних документів (у разі наявності);
 3. Аналіз умов та режимів експлуатації
 4. Проведення огляду;
 5. Проведення випробування, неруйнівного контролю, якщо це передбачено нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами;
 6. Оцінка технічного стану;
 7. Визначення умов та строку подальшої експлуатації.

Після закінчення технічного огляду фахівець ДП «Східний ЕТЦ», який його провів, робить відповідний запис у паспорті устаткування про результати технічного огляду, дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду, скріплюючи запис підписом і печаткою.

У разі проведення позачергового технічного огляду у паспорті устаткування зазначається причина його проведення.

У разі проведення позачергового технічного огляду після закінчення граничного строку експлуатації устаткування ДП «Східний ЕТЦ» розробляє регламент технічних оглядів на продовжуваний строк безпечної експлуатації, який зберігається разом з паспортом устаткування.

Експертне обстеження

Експертне обстеження (технічне діагностування) – комплекс робіт з визначення технічного стану, умов і строку подальшої безпечної експлуатації устаткування з урахуванням режиму роботи, а також визначення потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведенні з експлуатації.

 • Експертне обстеження устаткування проводиться у разі:
 • закінчення граничного строку експлуатації;
 • реконструкції (перебудови) або модернізації, якщо це обумовлено нормативно-правовими актами з охорони праці;
 • аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, з метою визначення можливості відновлення;
 • виявлення під час проведення технічного огляду зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення.

В інших випадках експертне обстеження устаткування проводиться відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці або за ініціативою роботодавця

 • ДП «Східний ЕТЦ» проводить експертне обстеження устаткування у кілька етапів:
 • вивчення експлуатаційних, конструкторських (проектних) і ремонтних документів (у разі наявності);
 • аналіз умов та режимів експлуатації;
 • розроблення та узгодження програми робіт з експертного обстеження;
 • проведення огляду;
 • проведення неруйнівного контролю;
 • визначення механічних характеристик, хімічного складу матеріалів, проведення металографічних досліджень, випробування на міцність та інших видів випробувань, дослідження в напружено-деформованому стані та вибору критеріїв граничного технічного стану, якщо це передбачено нормативно-правовими актами з охорони праці або організаційно-методичними чи експлуатаційними документами;
 • здійснення розрахунково-аналітичних процедур оцінки та прогнозування технічного стану, що включають розрахунок режимів роботи;
 • визначення залишкового ресурсу устаткування.
 • За результатами експертного обстеження ДП «Східний ЕТЦ» може готувати такі висновки:
 • продовження експлуатації устаткування згідно з установленими в експлуатаційних документах параметрами;
 • продовження експлуатації устаткування з обмеженням її параметрів та/або на визначений строк;
 • проведення ремонту устаткування;
 • проведення модернізації або реконструкції устаткування;
 • використання устаткування для іншого призначення;
 • виведення устаткування з експлуатації.

Після проведення експертного обстеження фахівець підприємства робить відповідний запис у паспорті устаткування про проведення і результати експертного обстеження, дозволені параметри і строк експлуатації, скріплюючи його печаткою.

Загальні вимоги до проведення технічного огляду та/або
експертного обстеження

Технічний огляд та/або експертне обстеження проводиться за участю роботодавця або призначених ним відповідальних осіб.

 • У разі проведення технічного огляду та/або експертного обстеження роботодавець зобов'язаний:
 • призначити відповідальних осіб з наданням права підпису актів, висновків та інших матеріалів;
 • підготувати устаткування до проведення технічного огляду та/або експертного обстеження відповідно до вимог організаційно-методичних документів;
 • надати фахівцям експертної організації всі технічні та експлуатаційні документи, які містять дані про устаткування за весь період експлуатації;
 • організувати і разом з фахівцями експертної організації забезпечити безпечне проведення робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження.

Звіти, акти, розрахунки, протоколи, оформлені за результатами технічного огляду та/або експертного обстеження, зберігаються роботодавцем разом з паспортом устаткування.Види послуг

Звертайтесь з питань